Online Workshop Series: Marketing Career Planning – Part 2: Media & Trade Function

Thấu hiểu sâu sắc & thực tế các phòng ban cốt lõi trong marketing, nắm rõ lộ trình chuẩn bị và ứng tuyển     BỐI CẢNH   Thị trường lao động Marketing luôn là “biển động” vì cần nhân sự học hỏi nhanh chóng thích ứng thị trường. Nếu ta thiếu đi một tầm […]

MASTERCLASS MARCHSERIES

Read2Grow with Brand ManagersWorkshop 1: What is insight & how to find it?Workshop 2: Finding your business’ source of growth tIÊU ĐỀ Ảnh NML