TỦ SÁCH

TỦ SÁCH

TỦ SÁCH

Tủ sách về ngành đổi mới và công nghệ được biên soạn từ các chuyên gia đầu ngành.

MKT giỏi-03
MARKETING GIỎI PHẢI KIẾM ĐƯỢC...
MARKETING GIỎI PHẢI KIẾM ĐƯỢC...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
299.000đ
ăn có lớn-02
NUỐT CÁ LỚN – EATING...
NUỐT CÁ LỚN – EATING...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
299.000Đ
927019e7668c92d2cb9d
CÁI ĐỜI SÁNG TẠO...
CÁI ĐỜI SÁNG TẠO...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
149.000đ
84b79d21e24a16144f5b
THE ACCOUNT STORY – LÀM...
THE ACCOUNT STORY – LÀM...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
90.000đ
WE 3-02
WHATELSE – NÓI NHIỀU LÀM...
WHATELSE – NÓI NHIỀU LÀM...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
SÁCH YTNLCCM-02
Ý TƯỞNG NÀY LÀ CỦA...
Ý TƯỞNG NÀY LÀ CỦA...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
141.000đ
WE 4-03
WHATELSE – CÓ TIẾNG CÓ...
WHATELSE – CÓ TIẾNG CÓ...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
WE 2-02
WhatElse – Lỗi Hệ Lễ...
WhatElse – Lỗi Hệ Lễ...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
12
927019e7668c92d2cb9d
CÁI ĐỜI SÁNG TẠO...
CÁI ĐỜI SÁNG TẠO...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
149.000đ
84b79d21e24a16144f5b
THE ACCOUNT STORY – LÀM...
THE ACCOUNT STORY – LÀM...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
90.000đ
SÁCH YTNLCCM-02
Ý TƯỞNG NÀY LÀ CỦA...
Ý TƯỞNG NÀY LÀ CỦA...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
141.000đ
WE 3-02
WHATELSE – NÓI NHIỀU LÀM...
WHATELSE – NÓI NHIỀU LÀM...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
WE 1-03
WHAT ELSE – Ủ MƯU...
WHAT ELSE – Ủ MƯU...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
WE 2-02
WhatElse – Lỗi Hệ Lễ...
WhatElse – Lỗi Hệ Lễ...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
WE 4-03
WHATELSE – CÓ TIẾNG CÓ...
WHATELSE – CÓ TIẾNG CÓ...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
qcknl
QUẢNG CÁO KHÔNG NÓI LÁO...
QUẢNG CÁO KHÔNG NÓI LÁO...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
141.000đ
MKT giỏi-03
MARKETING GIỎI PHẢI KIẾM ĐƯỢC...
MARKETING GIỎI PHẢI KIẾM ĐƯỢC...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
299.000đ
ăn có lớn-02
NUỐT CÁ LỚN – EATING...
NUỐT CÁ LỚN – EATING...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
299.000Đ
927019e7668c92d2cb9d
CÁI ĐỜI SÁNG TẠO...
CÁI ĐỜI SÁNG TẠO...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
149.000đ
84b79d21e24a16144f5b
THE ACCOUNT STORY – LÀM...
THE ACCOUNT STORY – LÀM...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
90.000đ
WE 3-02
WHATELSE – NÓI NHIỀU LÀM...
WHATELSE – NÓI NHIỀU LÀM...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
SÁCH YTNLCCM-02
Ý TƯỞNG NÀY LÀ CỦA...
Ý TƯỞNG NÀY LÀ CỦA...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
141.000đ
WE 4-03
WHATELSE – CÓ TIẾNG CÓ...
WHATELSE – CÓ TIẾNG CÓ...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
WE 2-02
WhatElse – Lỗi Hệ Lễ...
WhatElse – Lỗi Hệ Lễ...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
12
927019e7668c92d2cb9d
CÁI ĐỜI SÁNG TẠO...
CÁI ĐỜI SÁNG TẠO...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
149.000đ
84b79d21e24a16144f5b
THE ACCOUNT STORY – LÀM...
THE ACCOUNT STORY – LÀM...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
90.000đ
SÁCH YTNLCCM-02
Ý TƯỞNG NÀY LÀ CỦA...
Ý TƯỞNG NÀY LÀ CỦA...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
141.000đ
WE 3-02
WHATELSE – NÓI NHIỀU LÀM...
WHATELSE – NÓI NHIỀU LÀM...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
WE 1-03
WHAT ELSE – Ủ MƯU...
WHAT ELSE – Ủ MƯU...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
WE 2-02
WhatElse – Lỗi Hệ Lễ...
WhatElse – Lỗi Hệ Lễ...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
WE 4-03
WHATELSE – CÓ TIẾNG CÓ...
WHATELSE – CÓ TIẾNG CÓ...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
185.000đ
qcknl
QUẢNG CÁO KHÔNG NÓI LÁO...
QUẢNG CÁO KHÔNG NÓI LÁO...
Sản phẩm trên tay 1-2 ngày đối với khu vực...
141.000đ